Disclaimer

Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de voorwaarden zoals hieronder beschreven.

 

Gebruik van deze website

De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico. Ondanks het feit dat PurmerendWeer zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen en apparatuur die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. PurmerendWeer beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen. Evenmin kan PurmerendWeer garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.


Aansprakelijkheid

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade ontstaan door het gebruik van deze website. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de inhoud van het materiaal op deze website en de werking van de website. PurmerendWeer doet geen toezeggingen met betrekking tot de geschiktheid voor enig doel van de informatie in de documenten en bijbehorende grafische voorstellingen die op deze website worden gepubliceerd. Al deze documenten en bijbehorende grafische voorstellingen worden zonder enige vorm van garantie verstrekt. PurmerendWeer wijst hierdoor alle garanties met betrekking tot die informatie, daaronder begrepen alle impliciete garanties met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of eigendom, of garanties dat de informatie niet inbreukmakend is, van de hand. In geen geval is PurmerendWeer aansprakelijk voor enige speciale, indirecte of gevolgschade, of enige schade als gevolg van verhindering tot gebruik, verlies van gegevens of gederfde winst, hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige daad, als gevolg van- of in verband met het gebruik of de prestaties van de op deze website beschikbaar gestelde informatie.


Koppelingen naar sites van derden

Deze website bevat koppelingen (hyperlinks) naar websites. Dergelijke koppelingen worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. PurmerendWeer heeft geen zeggenschap over dergelijke websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan noch voor de koppelingen. Mocht u eigenaar zijn van een op PurmerendWeer geplaatste koppeling en hier geen prijs op stellen, neemt u dan contact op met het verzoek om de betreffende koppeling te verwijderen.


Auteursrechten

Alle rechten voorbehouden. Kopiëren, vermenigvuldigen, verspreiding en/of doorgeleiding van de informatie afkomstig van PurmerendWeer is uitsluitend toegestaan voor niet-commerciële doeleinden met bronvermelding en melding hiervan aan PurmerendWeer. Voor andere (commerciële) toepassingen van de actuele data van PurmerendWeer dient u schriftelijk (Email) toestemming te vragen.


Bronnen

Naast metingen met eigen meetapparatuur en verwerking en interpretaties van deze meetgegevens maakt PurmerendWeer ook gebruik van externe bronnen, waaronder het KNMI, Buienradar en Wunderground.